+ 31 6 23 94 02 47
HomeTerms and Conditions

Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden Your Host & Guide

       Artikel 1 - Definities

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die toegang tot digitale inhoud en/of diensten op afstand via verwijzing naar derde Partijen aan consumenten aanbiedt;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Derde Partij: derde onafhankelijke partij waar Your Host & Guide als tussenpersoon naar verwijst, welke diensten en/of producten aanbiedt die optreedt als de natuurlijke of rechtspersoon;

Aanbod: diensten/ en of producten, evenementen aangeboden door derde Partij;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Website: website van Your Host & Guide; www.yourhostandguide.nl

     Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Your Host & Guide

Vestigingsadres:

Brederodestraat 20

2042 BE Zandvoort - Nederland

Telefoonnummer: 06-23 94 0247

Bereikbaarheid:

Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur

E-mailadres: info@yourhostandguide.nl

KvK-nummer: 69159025

       Artikel 2.  Algemene informatie Your Host & Guide

2.1.  Your Host & Guide is een bedrijf dat is onderworpen aan Nederlands recht. Your Host & Guide is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 69159025.

2.2. Your Host & Guide is een onafhankelijke organisatie die als doelstelling heeft het toerisme te bevorderen en te informeren.

2.3. Your Host & Guide verwijst toerisme door naar derde Partijen die diensten verlenen, producten verkopen en/of evenementen organiseren.

2.4 De Derde Partij is een niet met Your Host & Guide verbonden ondernemening, die het aanbod verkoopt,   een bepaalde dienst levert enof evenement organiseert, zoals gespecificeerd staat op de website van Your Host & Guide.

2.5. De overeenkomst voor levering van de dienst, product of evenemen hierna te noemen "het aanbod" zal aangegaan worden tussen de consument en de derde Partij waar Your Host & Guide naar verwijst. Your Host & Guide levert het aanbod van de derde Partij niet en stelt dit evenmin ter beschikking. Het enige dat Your Host & Guide doet is reclame maken voor de derde Partij en de consument verwijzen naar het aanbod, website of overige openbare kennisgevingen van deze derde Partij.

2.6 Your Host & Guide  behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen.

  1. Verantwoordelijkheid voor het Aanbod van de derde Partij

3.1 de derde Partij, en niet Your Host & Guide, is de verkoper, leverancier en/beschikbaar stellende partij van het Aanbod;

3.2 de derde Partij is degene waar jij als consument een overeenkomst mee aangaat.

3.3 Your Host & Guide is uitsluitend en alleen verantwoordelijk voor het doorverwijzen naar de derde Partij middels reclame voor de Derde Partij via de website van Your Host& Guide.

3.4 . Het aanbod op de website van Your Host & Guide bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.5 Your Host & Guide is nooit Partij in een gesloten overeenkomst met een derde Partij na een verwijzing, Your Host & Guide is dus nooit gehouden en kan niet worden verplicht de door derde Partij aangeboden producten of diensten te leveren. De samenstelling van het aanbod kan te allen tijden gewijzigd worden en type- of spelfouten zijn voorbehouden.

  1. Ontbinding Overeenkomst met derde Partij

4.1 Indien consument na doorverwijzing via Your Host & Guide een overeenkomst heeft gesloten met een Derde Partij en deze wenst te herroepen, dient de consument zich te wenden tot de Derde Partij. Your Host & Guide sluit geen overeenkomsten met consumenten.

 

  1. Your Host & Guide normen van dienstverlening en aansprakelijkheid

5.1 Your Host & Guide verklaart dat:  zij redelijkerwijs van haar te verwachten zorgvuldigheid en competentie in acht zal nemen bij de uitvoering van haar verplichtingen op grond van deze Algemene voorwaarden;

5.2 Zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden niet zal handelen in strijd met de eisen van professionele zorgvuldigheid.

5.3 Your Host & Guide is niet aansprakelijk voor enige andere verliezen of schade die consument zou kunnen lijden, met inbegrip van indirecte of gevolgschade na het sluiten van een overeenkomst met een Derde Partij.

5.4  Your Host & Guide kan geen garantie geven voor de volledigheid, geschiktheid voor het beoogde doel, of rechtmatigheid van het Aanbod van de Derde Partij. Your Host & Guide is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid of enig ander aspect van het Aanbod van de Derde Partij.

5.5 Your Host & Guide is niet aansprakelijk voor een schending van een verplichting op grond van deze Algemene voorwaarden indien zij wordt gehinderd of belemmerd in de nakoming van haar verplichtingen door een oorzaak waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft.

  1. Your Host & Guide's Website

6.1 Met Your Host & Guide's Website (de 'Website') wordt bedoeld de Internet website, mobiele applicaties, elektronische communicatie of diensten, of elke locatie waar jij vandaan doorverwezen wordt naar een Derde Partij.

  1. Klachten

7.1 Klachten vinden wij erg vervelend en zullen er alles aan doen om een klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Stuur een mailtje naar info@yourhostandguide.nl en we zullen de klacht zo snel mogelijk behandelen.

7.2  Mochten wij de klacht niet snel kunnen oplossen dan zullen wij laten weten hoeveel tijd wij daar voor nodig hebben.

7.3 Klachten over het aanbod of dienst van de derde Partij dient zo snel mogelijk gemeld te worden aan de Derde Partij, aangezien Your Host & Guide geen partij is de door de consument gesloten overeenkomst.

 

  1. Toepasselijk Recht

8.1  Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door en uitgelegd volgens de Nederlandse wetgeving, zonder toepassing van conflictregels van internationaal privaatrecht. Enig geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

 

Versie 8 september 2018

 

 

© 2018: , All Rights Reserved copyright op al onze foto's en video's. Indien u beelmateriaal zou willen kopen of gebruiken neem dan gerust contact met ons op. | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress